Lettland   Japan   Min. Ergebnis Verlauf  
Spieltag   Spieltag    
Min. Status Punkte Tore   Min. Status Punkte Tore   1. 0 - 0  
TW Eglitis 55 ok 38724 0   TW Taikanara 28 ok 26112 0   2. 0 - 0  
LA Laima 22 ok 13309 2   LA Sato 32 ok 23531 3   3. 0 - 0  
RA Hallis 53 ok 30282 5   RA Satorato 50 ok 6484 0   4. 0 - 1  
RL Kihnu 18 ok 10990 1   RL Kato 5 ok 5010 0   5. 0 - 2  
RR Valdek 20 ok 15251 2   RR Kurokawa 10 ok 9695 1   6. 0 - 2  
SM Migles 13 ok 9571 1   SM Matsumoto 14 ok 12480 1   7. 0 - 2  
KL Esti 5 ok 4344 0   KL Kobayashi 30 ok 23457 2   8. 0 - 3  
TW Rüta 5 ok 3070 0   TW Shonogon 32 ok 35198 0   9. 0 - 4  
LA Lacknius 38 ok 26860 5   LA Matumoto 28 ok 23679 3   10. 0 - 4  
RA Laurus 7 ok 4888 0   RA Wabanabe 10 ok 9494 1   11. 0 - 4  
RL Allas 42 ok 12795 0   RL Juko 55 ok 44045 5   12. 0 - 4  
RR Kasenija 40 ok 24829 4   RR Kamatu 50 ok 43756 5   13. 1 - 4  
SM Kykus 47 ok 19168 2   SM Jamamato 46 ok 43622 2   14. 1 - 5  
KL Tullas 55 ok 12634 2   KL Takahashi 30 ok 33502 3   15. 2 - 6  
    16. 3 - 6  
Spieltag Stärke 2304   Spieltag Stärke 3590   17. 4 - 6  
    18. 5 - 7  
Level   Level   19. 5 - 8  
Trainer   27       Trainer   65     20. 5 - 9  
Co - Trainer 14   Co - Trainer 18   21. 5 - 10  
Betreuer   32       Betreuer   29     22. 5 - 11  
Stadion Manager 19     23. 6 - 12  
Manager   PC     Manager   PC   24. 6 - 12  
Liga 3. Liga   Liga 3. Liga   25. 7 - 12  
Einsatz   95%       Einsatz   94%     26. 8 - 12  
Kondition 82%   Kondition 82%   27. 8 - 12  
Frische   85%       Frische   85%     28. 8 - 13  
Sporthalle 3000     29. 9 - 14  
Zuschauer   1513       Hz 10 - 14  
Taktik   1     Taktik   0     31. 11 - 15  
    32. 12 - 16  
    33. 13 - 16  
    34. 13 - 17  
    35. 13 - 17  
    36. 14 - 17  
    37. 15 - 18  
    38. 15 - 18  
    39. 16 - 19  
    40. 16 - 20  
    41. 16 - 20  
    42. 16 - 21  
    43. 16 - 21  
    44. 17 - 21  
    45. 18 - 22  
    46. 19 - 23  
    47. 19 - 23  
    48. 19 - 23  
    49. 20 - 23  
    50. 21 - 23  
    51. 22 - 23  
    52. 22 - 23  
    53. 22 - 24  
    54. 22 - 25  
    55. 22 - 26  
    56. 22 - 26  
    57. 23 - 26  
    58. 24 - 26  
    59. 24 - 26  
    60. 24 - 26