Algerien   Portugal   Min. Ergebnis Verlauf  
Spieltag   Spieltag    
Min. Status Punkte Tore   Min. Status Punkte Tore   1. 0 - 0  
TW Sammedi 27 ok 20587 0   TW Alou 5 ok 2518 0   2. 0 - 0  
LA el Chabi 52 ok 18572 2   LA Cardoso 10 ok 4573 1   3. 0 - 0  
RA Behri 48 ok 38375 4   RA Vernadez 55 ok 35419 5   4. 0 - 0  
RL Hadj 46 ok 32209 2   RL Sousa 22 ok 17631 1   5. 0 - 0  
RR Bougherra 60 ok 30488 8   RR Olivera 40 ok 28636 5   6. 0 - 0  
SM Tahilj 50 ok 31809 10   SM Oigues 19 ok 10664 1   7. 0 - 0  
KL Goffa 30 ok 19328 1   KL Ronatino 25 ok 16364 1   8. 1 - 1  
TW Tahilj 33 ok 19058 0   TW de Zosa 55 ok 34752 0   9. 2 - 1  
LA Belkalem 8 ok 4917 0   LA Pinto 50 ok 30615 6   10. 2 - 1  
RA el Hasham 12 ok 3809 0   RA Freitas 5 ok 2551 0   11. 3 - 1  
RL el Jaba 14 ok 10434 0   RL Lukas 38 ok 26002 3   12. 3 - 1  
RR Tawfeek 0 verletzt 3 0   RR Carvalho 20 ok 7550 1   13. 4 - 1  
SM Ouli 10 ok 5182 1   SM de Andrale 41 ok 26544 3   14. 4 - 2  
KL Salla 30 ok 10700 2   KL Norte 35 ok 23317 0   15. 5 - 2  
    16. 6 - 2  
Spieltag Stärke 2509   Spieltag Stärke 2593   17. 7 - 2  
    18. 8 - 2  
Level   Level   19. 9 - 2  
Trainer   26       Trainer   44     20. 10 - 2  
Co - Trainer 46   Co - Trainer 39   21. 11 - 2  
Betreuer   47       Betreuer   16     22. 12 - 3  
Stadion Manager 30     23. 13 - 3  
Manager   PC     Manager   PC   24. 14 - 3  
Liga 4. Liga   Liga 4. Liga   25. 14 - 3  
Einsatz   94%       Einsatz   88%     26. 14 - 4  
Kondition 82%   Kondition 82%   27. 14 - 4  
Frische   85%       Frische   85%     28. 14 - 5  
Sporthalle 1000     29. 15 - 5  
Zuschauer   1000       Hz 15 - 6  
Taktik   1     Taktik   1     31. 16 - 6  
    32. 17 - 6  
    33. 18 - 7  
    34. 18 - 8  
    35. 18 - 8  
    36. 18 - 9  
    37. 18 - 10  
    38. 18 - 11  
    39. 18 - 12  
    40. 18 - 13  
    41. 18 - 14  
    42. 19 - 14  
    43. 19 - 15  
    44. 20 - 16  
    45. 20 - 17  
    46. 20 - 18  
    47. 20 - 18  
    48. 21 - 19  
    49. 22 - 19  
    50. 23 - 20  
    51. 24 - 20  
    52. 25 - 21  
    53. 26 - 22  
    54. 26 - 23  
    55. 26 - 24  
    56. 27 - 25  
    57. 28 - 26  
    58. 29 - 27  
    59. 30 - 27  
    60. 30 - 27